Publications

2015

Halás, M., Klapka, P. (2015): Spatial influence of regional centres of Slovakia: analysis based on the distance-decay function. Rendiconti Lincei – Scienze Fisiche e Naturali 26:2, 169 – 185.

2014

Erlebach, M., Klapka, P., Halás, M., Tonev, P. (2014): Inner structure of functional region: theoretical aspects. In 17th International Colloquim on Regional Science. Conference Proceedings. (Hustopeče 18. – 20.6. 2014). Masarykova univerzita, Brno, 722 – 727.

Halás, M. (2014): The development of selected mutual relations between the Czech Republic and Slovakia. European Review 22 (3), 414 – 431.

Halás, M., Klapka, P., Bleha, B., Bednář, M. (2014): Funkčné regióny na Slovensku podľa denných tokov do zamestnania [Functional regions in Slovakia according to daily travel-to-work flows]. Geografický časopis 66 (2), 89 – 114.

Halás, M., Klapka, P., Kladivo P. (2014): Distance-decay functions for daily travel-to-work flows. Journal of Transport Geography 35, 107 – 119.

Halás, M., Klapka, P., Tonev, P. (2014): A contribution to human geographical regionalisation of the Czech Republic at the mezzo level. In 17th International Colloquim on Regional Science. Conference Proceedings. (Hustopeče 18. – 20.6. 2014). Masarykova univerzita, Brno, 715 – 721.

Klapka, P., Halás, M., Erlebach, M., Tonev, P., Bednář, M.(2014): A multistage agglomerative approach for defining functional regions of the Czech Republic: the use of 2001 commuting data. Moravian Geographical Reports 22 (4), 2 – 13.

Kraft, S. (2014): Daily spatial mobility and transport behaviour in the Czech Republic: Pilot study in the Písek and Bystřice nad Pernštejnem regions. Human Geographies – Journal of Studies and Research in Human Geography 8 (2), 51 – 67.

Kraft, S., Halás, M., Vančura, M. (2014): The delimitation of urban hinterlands based on transport flows: a case study of regional capitals in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports 22 (1), 24 – 32.

Kraft, S., Marada, M., Popjaková, D. (2014): Delimitation of nodal regions based on transport flows: case study of the Czech Republic. Quaestiones Geographicae 33 (2), 139 - 150.

2013

Halás, M., Kladivo, P., Roubínek, P. (2013): Koncept kompaktního města: příspěvek k výzkumu a správě [Concept of a compact city: contribution to research and administration]. In 16th International Colloquim on Regional Science. Conference Proceedings. (Valtice 19.-21.6.2013). Masarykova univerzita, Brno, 140 – 146.

Halás, M., Zuskáčová, V. (2013): Travelling to services in the daily urban system of Olomouc. Bulletin of Geography. Socio-economic Series 20, 23 – 41.

Klapka, P., Erlebach, M., Král, O., Lehnert, M., Mička, T. (2013): The footfall of shopping centres in Olomouc (Czech Republic): An application of the gravity model. Moravian Geographical Reports 21 (3), 12 – 26.

Klapka, P., Halás, M., Tonev, P. (2013): Functional regions: concept and types. In 16th International Colloquim on Regional Science. Conference Proceedings. (Valtice 19.-21.6.2013). Masarykova univerzita, Brno, 94 – 101.

Klapka, P., Halás, M., Tonev, P., Bednář, M. (2013): Functional regions of the Czech Republic: comparison of simpler and more advanced methods of regional taxonomy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 44 (1), 45 – 57. supplementary materials

Kraft, S. (2013): Nodální dopravní regiony v Jihočeském kraji: implikace pro regionální dopravní politiku. In 16th International Colloquim on Regional Science. Conference Proceedings. (Valtice 19.-21.6.2013). Masarykova univerzita, Brno, 120 – 126.

Kunc, J., Maryáš, J., Tonev, P., Frantál, B., Siwek, T., Halás, M., Klapka, P., Szczyrba, Z., Zuskáčová V. (2013): Časoprostorové modely nákupního chování české populace [Spatio-temporal models of shopping behaviour of the Czech population]. Masarykova univerzita, Brno.

2012

Frajer, J., Pavelková Chmelová, R. (2012): Water resources and water supplying in the Czech republic: Outlook and historical context (case study: Čáslav region). In: Zlatunova, D., Slaveikov, P. (eds): Seventh international conference proceedings: security in the age of global changes, Sofia 15-16 April 2011, Sofia, St. Kliment Ohridski University Press, 9 – 15.

Frantál, B., Klapka, P., Siwek, T. (2012): Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska [Human Behaviour in Space and Time: Theoretical-Methodological Foundations]. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 48 (5), 833 – 857.

Frantál, B., Maryáš, J., Jaňura, J., Klapka, P., Kunc, J., Nováková, E., Osman, R., Siwek, T., Szczyrba, Z., Tonev, P., Toušek, V. (2012): Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě [Spatial behaviour: activity patterns, mobility and everyday life in the city]. Masarykova univerzita, Brno.

Halás, M., Horňák, M. (2012): Územné plánovanie pre geografov [Land use planning for geographers]. Bratislava, Geo-grafika.

Halás, M., Klapka, P. (2012): Contribution to regional division of Slovakia based on the application of the Reilly’s model. Hungarian geographical bulletin 61 (3), 237 – 255.

Halás, M., Klapka, P. (2012): Distance decay function and its application in the territory of the Czech Republic. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 43 (1), 57 – 60.

Halás, M., Roubínek, P., Kladivo, P. (2012): Urbánní a suburbánní prostor Olomouce: příspěvek k vymezování, správě a typologii [Urban and suburban space of Olomouc: contribution to defining, managing and typology]. Geografický časopis 64 (4), 289–310.

Kladivo, P., Halás, M. (2012): Quality of life in an urban environment: a typology of urban units of Olomouc. Quaestiones Geographicae 31 (2), 49–60.

Kladivo, P., Ptáček, P., Roubínek, P., Ziener, K. (2012): Czech-Polish and Austrian-Slovenian borderland – similarities and differences of development and typology of regions. Moravian Geographical Reports, 20 (3), 22-37.

Kraft, S. (2012): A transport classification of settlement centres in the Czech Republic using cluster analysis. Moravian Geographical Reports 20 (3), 38 – 49.

Kraft, S., Blažek, J. (2012): Spatial interactions and regionalisation of the Vysočina Region using the gravity models. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 43 (2), 65 – 82.

Kunc, J., Frantál, B., Tonev, P. (2012): Population Retail Gravity Model In Brno Hinterlands. In: Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education. Proceedings of 19th International Conference. Masarykova univerzita, Brno, 89-96.

Kunc, J., Frantál, B., Tonev, P., Szczyrba, Z. (2012): Spatial pattern of daily and non-daily commuting for retail shopping: the case of Brno city, Czech Republic. Moravian Geographical Reports 20 (4), 39-54.

Kunc, J., Tonev, P., Frantál, B., Szczyrba, Z. (2012): Nákupní spád, nákupní chování a nákupní centra: příklad brněnské aglomerace (příspěvek ke studiu denních urbánních systémů) [Retail Gravity Models, Shopping Habits and Shopping Centres: The Case of the Brno Agglomeration (a Contribution to the Study of Daily Urban Systems)]. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 48 (5), 879-910.

Kunc, J., Tonev, P., Grepová, Z., Szczyrba, Z. (2012): Perspektivy nákupních center v České republice s důrazem na lokalizaci v urbánním prostředí: příklad města Brna [Prospects of Czech shopping centres in view of their urban localization – the example of the city of Brno]. Urbanismus a územní rozvoj XV (2), 14-20.

Kunc, J., Tonev, P., Szczyrba, Z., Frantál, B. (2012): Commuting for Retail Shopping as a Part of the Daily Urban System (Brno, the Czech Republic). Geographia Technica 7 (1), 36-45.

Kunc, J., Tonev, P., Szczyrba, Z., Frantál, B. (2012): Shopping Centres and Selected Aspects of Shopping Behaviour (Brno, the Czech Republic). Geographia Technica 7 (2), 39-51.

2011

Frajer, J., Geletič, J. (2011): Research of historical landscape by using old maps with focus to its positional accuracy. In: Dela 36. Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana. Ljubljana, 49 – 69.

Kladivo, P. (2011): Socio-demographic structure of Olomouc from the point of view of the quality of life. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Geographica (42) 2, 79-90.

Kladivo, P. (2011): Ústí nad Labem jako regionální centrum [Ústí nad Labem as a regional centre].  In: J. Koutský: Ústí nad Labem – město v mlze. Acta Universitatis Purkynianae 168, Studia Geographica,  22–37.

Kladivo, P., Šimáček, P. (2011): Vývoj a prostorové rozložení bytového fondu Olomouce [Development and spatial differentiation of housing in Olomouc]. Urbanismus a územní rozvoj 14 (2), 32-38.

Kraft, S., Vančura, M. (2011): České Budějovice a jejich regionální působnost: dojížďka za prací a její změny mezi roky 1991 a 2001 [České Budějovice and their regional influence:  travel-to-work and its changes between 1991 and 2001]. Auspicia 8 (2), 43 – 48.

Kraft, S., Kubeš J. (2011): Periferní oblasti jižních Čech a jejich sociálně populační stabilita [Peripheral areas of the South Bohemia and their socio-population stability]. Sociologický časopis/Czech Sociological Review (4), 805 – 829.

Kunc, J., Frantál, B., Szczyrba, Z., Tonev, P., Toušek, V. (2011): Shopping Centres and Shopping Behaviour: Selected Relations and Socio-Geographical Implications (The Vaňkovka Gallery Brno, Czech Republic Example). Acta Universitatis Palackianae Oomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 42 (1), 5-17.

Kunc, J., Frantál, B., Tonev, P. (2011): Nákupní spád a vybrané nákupní zvyklosti návštěvníků Galerie Vaňkovka [Retail flow and selected retail behaviour of the visitors of Galerie Vaňkovka]. In: Sborník příspěvků z XIV. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Masarykova univerzita, Brno, 47-55.

2010

Daniel, J., Frajer, J., Klapka, P. (2010): Komparace vývoje krajinné a funkční struktury suburbií v 19. a 20. století na příkladu města Olomouce [Comparison of development of landscape and functional structure of suburbs in the 19th and 20th centuries: example of the city of Olomouc]. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010. OSU, Ostrava, 757 – 766.

Daniel, J., Frajer, J., Klapka, P. (2010): Proměny suburbia: Olomouc-Nová Ulice [Transformations of the suburb: Olomouc-Nová Ulice]. Historická geografie 36 (1), 29 – 50.

Halás, M., Formanová, L. (2010): Sociological, demographic and spatial aspects of the singles phenomenon in the Czech Republic. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Geographica 41 (2), 37–52.

Halás, M., Kladivo, P., Šimáček, P., Mintálová, T. (2010): Delimitation of micro-regions in the Czech Republic by nodal relations. Moravian Geographical Reports 18 (2), 16–22.

Halás, M., Klapka, P. (2010): Regionalizace Česka z hlediska modelování prostorových interakcí [Regional division of Czechia on the basis of spatial interaction modelling]. Geografie 115 (2), 144 – 160.

Klapka, P., Frantál, B., Halás, M., Kunc, J. (2010): Spatial organisation: development, structure and approximation of geographical systems. Moravian Geographical Reports 18 (3), 53 – 65.

Klapka, P., Niedźwiedźová, K. (2010): Geographical organisation of the Nový Jičín region: transformations of its selected aspects during the Industrial Revolution (Czech lands). Moravian Geographical Reports 18 (4), 39 – 55.

Klapka, P., Roubalíková, H. (2010): Places and students in urban environment: a time-geographical perspective. Geografický časopis 62 (1), 33 – 47.

Kraft, S. (2010): Dopravní koncentrační areály jako metoda hodnocení prostorové dynamiky dopravních vazeb [Transport concetration areas as evaluation method of spatial dynamism of trasport relations]. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010. OSU, Ostrava, 517 – 522.

Kraft, S., Vančura, M. (2010): Transport concentration areas and their relations to the spatial organization of society: a case study of the Czech Republic. Geografický časopis 62 (4), 279 – 291.

2009

Halás, M., Klapka, P. (2009): Grafické modely regiónov [Graphical models of regions]. Acta Geographica Universitatis Comenianae 53, 49 – 57.

Kraft, S., Vančura, M. (2009): Geographical organisation of the transport system in Czechia and its development in the transformation period. Geografie 114 (4), 298 – 315.

Kraft, S., Vančura, M. (2009): Transport hierarchy of Czech settlement centres and its changes in the transformation period: Geographical analysis. Moravian Geographical Reports 17 (3), 10 – 21.

Kunc, J., Frantál, B., Klapka, P., Maryáš, J. (2009): Denní urbánní systémy a jejich časoprostorová organizace: teoreticko-metodický základ [Daily urban systems and their spatio-temporal organisation: theoretical-methodological basis]. In: Klímová, V. ed.: XII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. ESF MU, Brno, 177 – 184.

Řehák, S., Halás, M., Klapka, P. (2009): Několik poznámek k možnostem aplikace Reillyho modelu [Several notes on the possibilities of the application of the Reilly´s model]. Geographia Moravica 1. UP v Olomouci, Olomouc, 47 – 58.

2008

Džupinová, E., Halás, M., Horňák, M., Hurbánek, P., Káčerová, M., Michniak, D., Ondoš, S., Rochovská, A. (2008): Periférnosť a priestorová polarizácia na území Slovenska [Marginality and spatial polarisation in the area of Slovakia]. Bratislava, Geo-grafika.

Halás, M. (2008): Priestorová polarizácia spoločnosti s detailným pohľadom na periférne regióny Slovenska [The spatial polarisation of society with a detailed review of peripheral regions in Slovakia]. Sociologický časopis 44 (2), 349–369.

Halás, M., Kladivo, P. (2008): Ekonomický vývoj, väzby a spolupráca medzi Slovenskou a Českou republikou [Economical development and co-operation between Slovakia and the Czech Republic]. Regionální studia 2 (1), 9–15.

Halás, M., Řehák, S. (2008): Příspěvek k anatomii společného pohraničí České republiky a Slovenské republiky [Contribution to the “anatomy” of the common frontier area of the Czech Republic and the Slovak Republic]. Geografický časopis 60 (3), 279–298.

Klapka, P., Tonev, P. (2008): Regiony a regionalizace [Regions and regionalisation]. In: Toušek, V., Kunc, J., Vystoupil, J. a kol.: Ekonomická a sociální geografie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 371 – 397.

Kraft, S. (2008): „Time accessibility“ – příklad deformace prostoru generované dopravou [Time accessibility – an example of spatial deformation generated by transport]. Miscellanea geographica 14, 77 – 84.

2007

Halás, M. (2007): Development of cross-border cooperation and creating of Euroregions in the Slovak Republic. Moravian Geographical Reports 15 (1), 21–31.

Halás, M., Džupinová, E. (2007): Vývoj a priestorové rozloženie bytového fondu Bratislavy [The development and spatial distribution of the housing stock of Bratislava]. Urbanismus a územní rozvoj 10 (2), 27–35.

Klapka, P., Nováková, E., Frantál, B. (2007): Metodologické přístupy k hodnocení potenciálu cestovního ruchu území [Methodological approaches to the assessment of tourism potential of a territory]. Miscellanea Geographica 14, 65 – 70.

Kraft, S. (2007): Dopravně geografická regionalizace a hierarchie dopravních středisek Karlovarského kraje [Transport geographical regionalisation and the hierarchy of transport centres in the Karlovy Vary region]. In: Česká geografie v evropském prostoru: Sborník příspěvků z XXI. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, 130 – 138.

Szczyrba, Z., Klapka, P., Kunc, J., Tonev, P. (2007): Difúzní procesy v prostředí českého maloobchodu [Diffusion processes in the Czech retail]. Regionální studia 1 (1), 12 – 18.

Tonev, P., Joklová, H. (2007): Dopravní dostupnost obcí s rozšířenou působností v ‚moravských‘ krajích [Transport accessibility of municipalities with extended authority in "Moravian" regions]. In: Sborník příspěvků z X. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Masarykova univerzita, Brno, 197-208.

Vyskočil, A., Klapka, P., Nováková, E. (2007): Rekonstrukce proměny krajiny, sídel a sídelní struktury na příkladu Blanenska [Reconstruction of the transformation of landscape, settlements and settlement structure on the example of Blansko region]. Historická geografie 34, 296 – 306.

2006

Halás, M. (2006): Theoretical preconditions versus the real existence of cross-border relations in the Slovak-Czech borderland. Europa XXI (15), 63–75.

Kraft, S., Švec, P. (2006): Dopravně geografické regiony Karlovarského kraje a jejich aplikace v prostředí GIS [Transport-geographical regions of the Karlovy Vary region and its application in GIS environment]. Miscellanea geographica 12, 63 – 72.

2005

Baštová, M., Fňukal, M., Krejčí, T., Tonev, P., Toušek, V. (2005): Největší centra dojížďky za prací na Moravě a ve Slezsku v letech 1991-2001 [The largest labour commuting centres in Moravia and Silesia in 1991-2001]. In: I. mezinárodní Baťova regionalistická konference 25.-26. listopadu, Zlín. Univerzita Tomáše Bati, Zlín, 1-15.

Baštová, M., Krejčí, T., Tonev, P., Toušek, V. (2005): Změny v dojížďce za prací do českých velkoměst v letech 1991 – 2001. [Changes in labour commuting to the Czech cities in 1991-2001]. In: Zmeny v štruktúre krajiny ako reflexia súčasných spoločenských zmien v strednej a východnej Európe – zborník z III. medzinárodného geografického kolokvia. Univerzita P. J. Šafárika, Košice, 9-14.

Halás, M. (2005): Dopravný potenciál regiónov Slovenska [Transport potential of regions in Slovakia]. Geografie 110 (4), 257–270.

Halás, M. (2005): Cezhraničné väzby, cezhraničná spolupráca: na príklade slovensko-českého pohraničia s dôrazom na jeho slovenskú časť [Cross-border relations, cross-border co-operation: on example of Slovak-Czech borderland with emphasis for its Slovak part]. Bratislava, Univerzita Komenského.

Halás, M. (2005): Possibilities for the application of geography to land use planning. Acta Universitatis Carolinae, Geographica 38 (1), 67–77.

Tonev, P. (2005): Hodnocení reformy územně správního členění z hlediska dojížďky za prací (na příkladu Jihomoravského kraje) [Assessment of territorial administrative reform from the point of view of labour commuting (the example of the South Moravia region)]. In: Sborník příspěvků z VIII. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Masarykova univerzita, Brno, 191-198.

2002

Halás, M. (2002): Hranica a prihraničný región v geografickom priestore (teoretické aspekty) [Border and border region in geographic space (theoretical aspects)]. Geographia Slovaca 18, 49–-55.