Pavel Klapka

Pavel Klapka

klapka-cenars_0

Senior lecturer at the Department of Geography, Palacký University in Olomouc
pavel.klapka@upol.cz

His research interests include various aspects of the geographical organisation of space, particularly the issue of the regional taxonomic problems, such as the delineation of functional regions, the modelling of spatial interaction, and the approaches of the time geography to human behaviour in urban and suburban environment.

Education

2001-2006 Ph.D.
Masaryk University, Faculty of Science (study programme Geography, study discipline regional geography and regional development)
(dissertation thesis: Návrh strategie udržitelnosti pro biosférickou rezervaci Krkonoše [A Strategy for Sustainability of the Giant Mts. Biosphere Reserve: a proposal])

1996-2001 Mgr. (M.Sc.)
Masaryk University, Faculty of Science (study programme Geography, field of study Geography) and Faculty of Arts (field of study English and American Studies)
(diploma thesis: Krkonoše a trvale udržitelný rozvoj [the Giant Mts. and Sustainable Development])

Selected publications

Halás, M., Klapka, P. (2015): Spatial influence of regional centres of Slovakia: analysis based on the distance-decay function. Rendiconti Lincei – Scienze Fisiche e Naturali 26:2, 169 – 185.

Erlebach, M., Klapka, P., Halás, M., Tonev, P. (2014): Inner structure of functional region: theoretical aspects. In 17th International Colloquim on Regional Science. Conference Proceedings. (Hustopeče 18. – 20.6. 2014). Masarykova univerzita, Brno, 722 – 727.

Halás, M., Klapka, P., Bleha, B., Bednář, M. (2014): Funkčné regióny na Slovensku podľa denných tokov do zamestnania [Functional regions in Slovakia according to daily travel-to-work flows]. Geografický časopis 66 (2), 89 – 114.

Halás, M., Klapka, P., Kladivo P. (2014): Distance-decay functions for daily travel-to-work flows. Journal of Transport Geography 35, 107 – 119.

Halás, M., Klapka, P., Tonev, P. (2014): A contribution to human geographical regionalisation of the Czech Republic at the mezzo level. In 17th International Colloquim on Regional Science. Conference Proceedings. (Hustopeče 18. – 20.6. 2014). Masarykova univerzita, Brno, 715 – 721.

Klapka, P., Halás, M., Erlebach, M., Tonev, P., Bednář, M.(2014): A multistage agglomerative approach for defining functional regions of the Czech Republic: the use of 2001 commuting data. Moravian Geographical Reports 22 (4), 2 – 13.

Klapka, P., Erlebach, M., Král, O., Lehnert, M., Mička, T. (2013): The footfall of shopping centres in Olomouc (Czech Republic): An application of the gravity model. Moravian Geographical Reports 21 (3), 12 – 26.

Klapka, P., Halás, M., Tonev, P. (2013): Functional regions: concept and types. In 16th International Colloquim on Regional Science. Conference Proceedings. (Valtice 19.-21.6.2013). Masarykova univerzita, Brno, 94 – 101.

Klapka, P., Halás, M., Tonev, P., Bednář, M. (2013): Functional regions of the Czech Republic: comparison of simpler and more advanced methods of regional taxonomy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 44 (1), 45 – 57. supplementary materials

Kunc, J., Maryáš, J., Tonev, P., Frantál, B., Siwek, T., Halás, M., Klapka, P., Szczyrba, Z., Zuskáčová V. (2013): Časoprostorové modely nákupního chování české populace [Spatio-temporal models of shopping behaviour of the Czech population]. Masarykova univerzita, Brno.

Frantál, B., Klapka, P., Siwek, T. (2012): Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska [Human Behaviour in Space and Time: Theoretical-Methodological Foundations]. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 48 (5), 833 – 857.

Frantál, B., Maryáš, J., Jaňura, J., Klapka, P., Kunc, J., Nováková, E., Osman, R., Siwek, T., Szczyrba, Z., Tonev, P., Toušek, V. (2012): Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě [Spatial behaviour: activity patterns, mobility and everyday life in the city]. Masarykova univerzita, Brno.

Halás, M., Klapka, P. (2012): Contribution to regional division of Slovakia based on the application of the Reilly’s model. Hungarian geographical bulletin 61 (3), 237 – 255.

Halás, M., Klapka, P. (2012): Distance decay function and its application in the territory of the Czech Republic. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 43 (1), 57 – 60.

Daniel, J., Frajer, J., Klapka, P. (2010): Komparace vývoje krajinné a funkční struktury suburbií v 19. a 20. století na příkladu města Olomouce [Comparison of development of landscape and functional structure of suburbs in the 19th and 20th centuries: example of the city of Olomouc]. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010. OSU, Ostrava, 757 – 766.

Daniel, J., Frajer, J., Klapka, P. (2010): Proměny suburbia: Olomouc-Nová Ulice [Transformations of the suburb: Olomouc-Nová Ulice]. Historická geografie 36 (1), 29 – 50.

Halás, M., Klapka, P. (2010): Regionalizace Česka z hlediska modelování prostorových interakcí [Regional division of Czechia on the basis of spatial interaction modelling]. Geografie 115 (2), 144 – 160.

Klapka, P., Frantál, B., Halás, M., Kunc, J. (2010): Spatial organisation: development, structure and approximation of geographical systems. Moravian Geographical Reports 18 (3), 53 – 65.

Klapka, P., Niedźwiedźová, K. (2010): Geographical organisation of the Nový Jičín region: transformations of its selected aspects during the Industrial Revolution (Czech lands). Moravian Geographical Reports 18 (4), 39 – 55.

Klapka, P., Roubalíková, H. (2010): Places and students in urban environment: a time-geographical perspective. Geografický časopis 62 (1), 33 – 47.

Halás, M., Klapka, P. (2009): Grafické modely regiónov [Graphical models of regions]. Acta Geographica Universitatis Comenianae 53, 49 – 57.

Kunc, J., Frantál, B., Klapka, P., Maryáš, J. (2009): Denní urbánní systémy a jejich časoprostorová organizace: teoreticko-metodický základ [Daily urban systems and their spatio-temporal organisation: theoretical-methodological basis]. In: Klímová, V. ed.: XII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. ESF MU, Brno, 177 – 184.

Řehák, S., Halás, M., Klapka, P. (2009): Několik poznámek k možnostem aplikace Reillyho modelu [Several notes on the possibilities of the application of the Reilly´s model]. Geographia Moravica 1. UP v Olomouci, Olomouc, 47 – 58.

Klapka, P., Tonev, P. (2008): Regiony a regionalizace [Regions and regionalisation]. In: Toušek, V., Kunc, J., Vystoupil, J. a kol.: Ekonomická a sociální geografie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 371 – 397.

Klapka, P., Nováková, E., Frantál, B. (2007): Metodologické přístupy k hodnocení potenciálu cestovního ruchu území [Methodological approaches to the assessment of tourism potential of a territory]. Miscellanea Geographica 14, 65 – 70.

Szczyrba, Z., Klapka, P., Kunc, J., Tonev, P. (2007): Difúzní procesy v prostředí českého maloobchodu [Diffusion processes in the Czech retail]. Regionální studia 1 (1), 12 – 18.

Vyskočil, A., Klapka, P., Nováková, E. (2007): Rekonstrukce proměny krajiny, sídel a sídelní struktury na příkladu Blanenska [Reconstruction of the transformation of landscape, settlements and settlement structure on the example of Blansko region]. Historická geografie 34, 296 – 306.

List of all publications (in Czech)

Selected courses

Regions and geographical regionalisation (master programme in regional geography)
Spatial interactions and deformations (master programme in regional geography)

Selected supervised theses

Roubalíková H. (2012): Město a vesnice: analýza rozdílů časoprostorového chování obyvatelstva [City and village: analysis of spatio-temporal behaviour of population]. Master thesis.

Láska O. (2012): Historicko-geografická analýza využití ploch pevnostního pásma Olomouce [Historical-geographical analysis of land use in fort belt of Olomouc]. Master thesis.

Roza, J.: Geografický potenciál města Trutnov: alokace obyvatelstva a občanské vybavenosti [Geographical potential of the town of Trutnov: population and civic facilities allocation]. Master thesis.

Tománková, P.: Geografický potenciál města Frýdek-Místek: alokace obyvatelstva a občanské vybavenosti [Geographical potential of the town of Frýdek-Místekv: population and civic facilities allocation]. Undefended master thesis.

Tomáš, M.: Komplementární a konkurenční centra funkčních regionů České republiky [Complementary and competing centres of the functional regions of the Czech Republic]. Undefended master thesis.

Roubalíková, H. (2009): Geografie času: přístupy, metody, techniky [Time geography: approaches, methods, techniques]. Bachelor thesis.

Niedźwiedźová, K. (2010): Proměna geografické organizace regionu v období průmyslové revoluce [Transformations of geographical organisation of the region during the Industrial Revolution]. Bachelor thesis.

Junášek, T. (2011): Volnočasové aktivity pohledem geografie času [Leisure activites: a time geographical approach]. Bachelor thesis.