Stanislav Kraft

Stanislav Kraft

Senior lecturer at the Department of Geography, University of South Bohemia in České Budějovice
kraft@pf.jcu.cz

His research interests are focused on transportation geography, spatial mobility studies, settlement geography, human-geographical regionalisation (especially transport geographical regionalisation) and regional development.

Education

2007-2012 Ph.D.
Masaryk university in Brno, Faculty of Science (study programme Geography, study discipline regional geography and regional development)
(dissertation thesis: Aktuální změny v dopravním systému České republiky: geografická analýza [Current trends in the development of transport system of the Czech Republic: geographical analysis])

2002-2007 Mgr. (M.Sc.)
University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Education (study programme Teaching for secondary school, field of study Geography – History)
(diploma thesis: Regionální hromadná doprava Karlovarského kraje [Regional public transport of the Karlovy Vary region])

Selected publications

Kraft, S. (2014): Daily spatial mobility and transport behaviour in the Czech Republic: Pilot study in the Písek and Bystřice nad Pernštejnem regions. Human Geographies – Journal of Studies and Research in Human Geography 8 (2), 51 – 67.

Kraft, S., Halás, M., Vančura, M. (2014): The delimitation of urban hinterlands based on transport flows: a case study of regional capitals in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports 22 (1), 24 – 32.

Kraft, S., Marada, M., Popjaková, D. (2014): Delimitation of nodal regions based on transport flows: case study of the Czech Republic. Quaestiones Geographicae 33 (2), 139 - 150.

Kraft, S. (2013): Nodální dopravní regiony v Jihočeském kraji: implikace pro regionální dopravní politiku. In 16th International Colloquim on Regional Science. Conference Proceedings. (Valtice 19.-21.6.2013). Masarykova univerzita, Brno, 120 – 126.

Kraft, S. (2012): A transport classification of settlement centres in the Czech Republic using cluster analysis. Moravian Geographical Reports 20 (3), 38 – 49.

Kraft, S., Blažek, J. (2012): Spatial interactions and regionalisation of the Vysočina Region using the gravity models. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 43 (2), 65 – 82.

Kraft, S., Vančura, M. (2011): České Budějovice a jejich regionální působnost: dojížďka za prací a její změny mezi roky 1991 a 2001 [České Budějovice and their regional influence:  travel-to-work and its changes between 1991 and 2001]. Auspicia 8 (2), 43 – 48.

Kraft, S., Kubeš J. (2011): Periferní oblasti jižních Čech a jejich sociálně populační stabilita [Peripheral areas of the South Bohemia and their socio-population stability]. Sociologický časopis/Czech Sociological Review (4), 805 – 829.

Kraft, S. (2010): Dopravní koncentrační areály jako metoda hodnocení prostorové dynamiky dopravních vazeb [Transport concetration areas as evaluation method of spatial dynamism of trasport relations]. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010. OSU, Ostrava, 517 – 522.

Kraft, S., Vančura, M. (2010): Transport concentration areas and their relations to the spatial organization of society: a case study of the Czech Republic. Geografický časopis 62 (4), 279 – 291.

Kraft, S., Vančura, M. (2009): Geographical organisation of the transport system in Czechia and its development in the transformation period. Geografie 114 (4), 298 – 315.

Kraft, S., Vančura, M. (2009): Transport hierarchy of Czech settlement centres and its changes in the transformation period: Geographical analysis. Moravian Geographical Reports 17 (3), 10 – 21.

Kraft, S. (2008): „Time accessibility“ – příklad deformace prostoru generované dopravou [Time accessibility – an example of spatial deformation generated by transport]. Miscellanea geographica 14, 77 – 84.

Kraft, S. (2007): Dopravně geografická regionalizace a hierarchie dopravních středisek Karlovarského kraje [Transport geographical regionalisation and the hierarchy of transport centres in the Karlovy Vary region]. In: Česká geografie v evropském prostoru: Sborník příspěvků z XXI. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, 130 – 138.

Kraft, S., Švec, P. (2006): Dopravně geografické regiony Karlovarského kraje a jejich aplikace v prostředí GIS [Transport-geographical regions of the Karlovy Vary region and its application in GIS environment]. Miscellanea geographica 12, 63 – 72.

List of all publications (in Czech)

Selected courses

Research methods in regional geography (master programme in geography)