Jan Daniel

daniel_cenars Jan Daniel

PhD candidate, Department of Geography, Masaryk University, Brno, Czech Republic
jan.daniel@upol.cz

He is concerned with the issue of historical geography in the Czech lands. In his research he deals with the historical geography of socialism, particularly with regard to the organisation of space, and with the spatial and social features of the development of the city (and region) of Olomouc in the 19th and 20th century.

Education

2008- Ph.D.
Masaryk University, Faculty of Science (study programme Geography, study discipline regional geography and regional development)
(dissertation thesis: Proměny prostorové organizace Českých zemí: reflexe historického vývoje v období socialismu [Transformations of Spatial Organisation of the Czech Lands: Reflections of Historical Development in the Period of Socialism])

2006-2009 Mgr. (M.Sc.)
Palacký University in Olomouc, Faculty of Science (Faculty of Science (study programme Geography, field of study Geography) and Faculty of Arts (field of study History)
(diploma thesis: Slovenská menšina v Rumunsku [The Slovak Minority in Romania])

Selected publications

Daniel, J., Frajer, J., Klapka, P. (2010): Komparace vývoje krajinné a funkční struktury suburbií v 19. a 20. století na příkladu města Olomouce [Comparison of development of landscape and functional structure of suburbs in the 19th and 20th centuries: example of the city of Olomouc]. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010. OSU, Ostrava, 757 – 766.

Daniel, J., Frajer, J., Klapka, P. (2010): Proměny suburbia: Olomouc-Nová Ulice [Transformations of the suburb: Olomouc-Nová Ulice]. Historická geografie 36 (1), 29 – 50.

Selected courses

Historical geography (master programme in regional geography)